Former dogs at the Koyuk Team

           
       Joy                                Nanok                        U2                        Thompson


      Christine